Selected Article

Title

Importance of Organic Wheat Farmin

Organik Buğday Tarımının Önemi

Creator

MUTLU, Arzu

Description

Wheatis the most important grain in the world, which is one of the main sources ofcarbohydrate, containing significant amounts of protein, minerals and vitamins (Walton,1969). World population is increasing rapidly. When the year 2050 is reached,the world population is expected to reach 9.5 billion. When these values aretaken into consideration, it is understood how important the production ofvegetable and animal food and aquaculture products are. Even today, there is asignificant food gap (Er, 2009). In order to meet the needs arising from therapid development of the world population, there is a need to increase thewheat yield per unit in the world. Suitable wheat varieties and fertilizationcan help increase wheat production, but the yield depends on the amount ofnutrients and organic matter in the soil. In order to meet the needs arisingfrom the rapid development of the world population, there is a need to increasethe wheat yield per unit in the world. Suitable wheat varieties andfertilization can help increase wheat production, but the yield depends on theamount of nutrients and organic matter in the soil. Turkey's territory, exceptfor restricted areas are generally poor in organic matter (Dinç et al., 2001).We should prefer organic agriculture which protects the balance in nature,provides balance in soil fertility, helps to take control of diseases andpests, provides quality products by leaving organic matter in the soil andenriches our soil in terms of organic matter.

Buğday,önemli miktarda protein, mineral ve vitamin içeren, karbonhidratın temelkaynaklarından biri olan dünyadaki en önemli tahıldır (Walton, 1969). Dünyanüfusu hızla artmaktadır. 2050 yılına varıldığında, dünya nüfusunun 9.5 milyaraulaşacağı ön görülmektedir. Bu değerler dikkate alındığında bitkisel vehayvansal gıda maddeleri ile su ürünleri üretiminin ne kadar önemli olduğuanlaşılmaktadır. Bugün şu ortamda bile önemli ölçüde gıda açığı vardır (Er,2009). Dünya nüfusunun hızlı gelişiminden doğan ihtiyaçları karşılamak içindünyada birim başına buğday verimini artırmaya ihtiyaç vardır. Uygun buğdayçeşidi ve gübreleme, buğday üretimini artırmaya yardım edebilir ancak verimtopraktaki yeterli besin ve organik madde miktarına bağlıdır. Türkiyetoprakları organik madde bakımından sınırlı alanlar hariç genellikle fakirdir(Dinç ve ark. 2001). Doğadaki dengeyi koruyan, toprak verimliliğinde dengeyisağlayan, hastalık ve zararlıları kontrol altına almada yardımcı olan, hemtoprağa organik madde bırakarak kaliteliürün almayı sağlayan hem de toprağımızı organik madde yönünden zenginleştirenorganik tarımı tercih etmeliyiz.