Selected Article

Title

Three Dimensional Evoluation of Trachea with Computed Tomography in The Kangal Dogs

Kangal Köpeklerinde Trachea’nın Bilgisayarlı Tomografi ile Üç Boyutlu Değerlendirilmesi

Description

This study was conducted to obtain a detailed anatomy of the trachea in Kangal dogs, for the first time using computerized tomographic images. In this study, 5 male and 5 female total 10 adult Kangal dogs were used. The images obtained from a multidetector computerized tomography device (MDBT) were used for 3D reconstruction of the trachea with the 3D modelling software (VITAL, Vitrea 2, HPXW 6400). The measurements of the trachea were made from the cranial and caudal points determined at the cervical and thoracal regions. Transversal and vertical diameters of the trachea taken from 4 different points , the ratio of these diameters (T/V) and cross sectional areas (CSA) , were measured by CT (computer tomography) scanner software. A significant statistical difference was not found between males and females. An increase in the diameter of the trachea at the beginning and terminal parts was observed. It was found that the transversal diameters were greater than the vertical diameters at all measuring points. In the 3D modelling, trachea has been found to be dorsoventrally flat with an incomplete elipsoid form. It is thought that this work, which was first made in Kangal dogs, may be a source for similar work in the anatomy.This study was conducted to obtain a detailed anatomy of the tracheain Kangal dogs, for the first time using computerized tomographic images. Inthis study, 5 male and 5 female total 10 adult Kangal dogs were used. Theimages obtained from a multidetector computerized tomography device (MDBT) wereused for 3D reconstruction of the trachea with the 3D modelling software(VITAL, Vitrea 2, HPXW 6400). Themeasurements of the trachea were made from the cranial and caudal pointsdetermined at the cervical and thoracal regions. Transversal and vertical diameters of the trachea taken from 4 differentpoints , the ratio of these diameters (T/V) and cross sectional areas (CSA) ,were measured by CT (computer tomography) scanner software. A significantstatistical difference was not found between males and females. An increase inthe diameter of the trachea at the beginning and terminal parts was observed.It was found that the transversal diameters were greater than the verticaldiameters at all measuring points. In the 3D modelling, trachea has been foundto be dorsoventrally flat with an incomplete elipsoid form. It is thought thatthis work, which was first made in Kangal dogs, may be a source for similarwork in the anatomy.

Bu araştırma; Kangal köpeklerinde ilk kez bilgisayarlı tomografikgörüntüler kullanılarak trachea’nın ayrıntılı anatomisini elde etmek amacıylagerçekleştirilmiştir. Çalışmada 5 erkek ve 5 dişi olmak üzere toplam 10 erişkinKangal köpeği kullanılmıştır. Multidedektör bilgisayarlı tomografi (MDBT) cihazındanelde edilen görüntüler, üç boyutlu (3D) modelleme yazılımı (VITAL, Vitrea 2,HPXW 6400) ile trachea’nın üç boyutlu yeniden yapılandırılmasında kullanılmıştır.Trachea’nın ölçümleri; hem pars cervicalis hem de pars thoracalis bölgelerinde;cranial ve caudal noktalar belirlenerek yapılmıştır. Trachea’nın 4 noktasındanalınan transversal ve vertical çap ölçümleri, bu çapların birbirlerine oranı(T/V) ile kesitsel lümen alanları (crosssectional area CSA), BT (Bilgisayarlıtomografi) tarayıcı yazılımı ile ölçülmüştür. Erkekler ve dişiler arasındaönemli bir istatistiksel fark bulunmamıştır. Trachea’nın başlangıç ve bitişkısımlarında çapların arttığı gözlenmiştir. Transversal çapların bütün ölçümnoktalarında vertical çaplardan daha yüksek değerlerde olduğu tespitedilmiştir. Üç boyutlu modelleme ile trachea’nın dorsoventral basık ve tamolmayan elipsoid şeklinde olduğu ortaya konmuştur. Araştırmanın ilk kezyapılmış olması sebebiyle, anatomi alanındaki benzer çalışmalara kaynak teşkiledebileceği düşünülmektedir.