Selected Article

Title

A Study on Basic Process Skills of Turkish Primary School Students

3., 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Temel Becerileri Üzerine Bir Çalışma

Creator

AYDOGDU, Bulent

Description

Purpose: The purpose of this study was to find out primary school students’ basic process skills (BPSs) in terms of select variables. In addition, this study aims to investigate the relationship between BPSs and academic achievement. Research Methods: The study had a survey design and was conducted with 1272 primary school students. The study data were obtained from the “Test of Basic Process Skills—BAPS.” BAPS was originally developed by Padilla, Cronin and Twiest (1985) and adapted to Turkish by Aydogdu and Karakus (2015). Findings: The results indicated that the BAPS scores of primary school students are not at a satisfactory level. Moreover, results indicated that the BAPS scores of primary school students were higher among the upper grades than the lower grade levels. Other results indicated that the BAPS scores of primary school students were higher among students coming from better socio-economic levels than those with low level socio-economic backgrounds. Furthermore, the BAPS scores of primary school students were higher among primary school students in urban areas than those living in rural areas. Finally, the results indicated that a positively significant relationship was found between primary school students’ basic process skills and achievement in science courses. Implications for Research and Practice: Teachers have the great responsibility to develop the BPSs of students. The socio-economic levels of students must be taken into account during in-class activities that are the focus of BPSs. The results suggest that the more BPSs primary school students acquire, the more academically successful they will be.

Problem durumu: Bilimsel süreç becerileri, öğrenmeninkalıcı ve yaşamda kullanılır olmasını sağlar. Bilimsel süreç becerilerinikazanan öğrenciler bilimsel bir araştırmanın nasıl yapıldığını anlar vekarşılaştıkları sorunları bilimsel yöntemler kullanarak çözebilirler. Bunedenle, öğrencilere bilimsel süreç becerilerini kazandıracak ortamlarınsunulması son derece önemlidir. Temel beceriler üst düzey becerilerin temelinioluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle; temel becerilerin öğrenilmesi üst düzeybilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi için ön koşuldur. Bu nedenle, temelbecerilerin öğrencilere kazandırılması son derece önemlidir. Bu becerilerinilköğretim öğrencilerine hangi düzeyde kazandırıldığı ve bu beceriler üzerindehangi değişkenlerin etkili olduğu, araştırılması gereken konular arasında yeralır.Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, 3., 4. ve 5.sınıf öğrencilerinin temel beceri düzeylerini belirlemek ve bu beceridüzeylerini öğrencilerin cinsiyetine, sınıf düzeyine, yaşadıkları yere veokulun bulunduğu sosyo-ekonomik çevreye göre incelemektir. Ayrıca, öğrencilerintemel beceri düzeyleri ile fene yönelik başarı puanları arasındaki ilişkiyibelirlemektir. Araştırmanın Yöntemi: Çalışma tarama modeline göretasarlanmıştır. Çalışmaya 3., 4., ve 5. sınıf düzeyinden toplam 1272 ilköğretimöğrencisi katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleriincelendiğinde, 3.sınıftan 472 öğrenci, 4. sınıftan 352 öğrenci ve 5. sınıftan448 öğrenci olmak üzere toplamda 625 erkek ve 647 kız öğrenciden oluştuğugörülmektedir. Ayrıca, çalışmaya katılan öğrencilerin, 18 farklı köyde yer alan18 okuldan 312 öğrenci, 18 farklı kasabada yer alan 18 farklı okuldan 308öğrenci, 6 farklı ilçede yer alan 18 farklı okuldan 318 öğrenci ve şehirmerkezinde yer alan 18 farklı okuldan 336 öğrenci olacak şekilde dağılmasısağlanmıştır. Buradaki amaç, öğrencilerin temel beceri puanları üzerinde kırsalve merkezin etkisini daha net görebilmek içindir. Ayrıca, öğrencilerinörnekleme seçiminde okulların bulunduğu sosyo-ekonomik düzeyin az, orta veyüksek şeklinde çeşitli düzeylerde olmasına dikkat edilmiştir. Çalışmada veritoplama aracı olarak “Temel Beceri Ölçeği (Test of Basic Process Skills-BAPS)” kullanılmıştır. Temel BeceriÖlçeği, Padilla, Cronin ve Twiest (1985) tarafından geliştirilmiş veTürkçeye Aydoğdu ve Karakuş (2015) tarafından uyarlanmıştır. Temel BeceriÖlçeği, gözlem, sınıflama, çıkarım yapma, ölçme, tahmin ve iletişim kurmabecerilerinin her birine yönelik altışar sorudan ve toplamda 31 sorudan oluşançoktan seçmeli bir ölçektir. Aydoğdu veKarakuş (2015) Temel Beceri Ölçeğinin uyarlanması çalışmasında, dil geçerliğiiçin öncelikle ölçeği uzmanlar tarafından Türkçeye çevrildiğinibelirtmişlerdir. Araştırmacılar, üç uzman çevirisinin ortak noktaları dikkatealarak ortaya çıkan Türkçe taslak ölçekte yer alan maddelerin bir dil uzmanıtarafından tekrar İngilizceye çevrildiğini belirtmişlerdir. Sonuç olarakaraştırmacılar ölçeğin orijinali ile İngilizceye tekrar çevrilmiş halinikarşılaştırılarak ölçeğe son halini verilmişlerdir. Araştırmacılar, ölçeğinorijinali ile İngilizceye tekrar çevrilmiş hali arasındaki uyuşum yüzdesinin0.92 olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacılar, temel beceri ölçeğinin başlangıçta 36 maddedenoluştuğunu geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda 31 maddeye düştüğünübelirtmişlerdir. 31 maddelik temel beceri ölçeğinin beşi gözlem, beşisınıflama, beşi ölçme, altısı tahmin, beşi çıkarım yapma ve beşi iletişim yapmaolmak üzere dağılmıştır. 31 maddelik temel beceri ölçeğinin KR-20 değeri 0.83olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın Bulguları: Araştırma bulguları, ilköğretimöğrencilerinin temel beceri düzeylerinin istenen düzeyde olmadığınıgöstermiştir. Ayrıca bulgular, ilköğretim öğrencilerinin temel becerilerinincinsiyetlerine göre anlamlı farklılaşmadığını ancak kız öğrencilerin dahayüksek aritmetik ortalamalara sahip olduğunu göstermiştir. Bir diğer bulgu ise,ilköğretim öğrencilerinin temel becerilerinin sınıf düzeylerine göre anlamlıfarklılaştığıdır. Bu anlamlı farklılıkların ise genelde üst sınıflar lehineolduğu görülmüştür. Bunların yanı sıra, elde edilen bulgular incelendiğindedaha üst düzey sosyo-ekonomik okul çevresinden gelen öğrencilerinin düşüksosyo-ekonomik okul çevresinden gelen öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlıolacak şekilde daha yüksek temel beceri düzeylerine sahip olduklarıgörülmüştür. Bir diğer bulguda ise, merkezdeki öğrencilerin kırsaldaki öğrencilere göre istatistiksel olarakanlamlı olacak şekilde yüksek temel beceri puanlarına sahip olduklarınıgöstermiştir. Bunlara ilaveten,ilköğretim öğrencilerinin temel beceri düzeyleri ile fene yönelik akademikbaşarı puanları arasında orta düzey pozitif bir ilişkinin (r = 0.598) olduğubelirlenmiştir. Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri: Araştırma sonuçlarına göre, ilköğretimöğrencilerinin temel beceri düzeylerinin istenen düzeyde olmadığı görülmüştür.İlkokul öğrencilerinin temel becerilerini istenen düzeye getirebilmedeöğretmenlerin büyük rolü vardır. Bu anlamda öğretmenlere daha fazla görevdüşmektedir. Ayrıca elde edilen sonuçlardan, ilköğretim öğrencilerinin temelbecerilerinin cinsiyetlerine göre anlamlı farklılaşmadığını ancak kızöğrencilerin daha yüksek aritmetik ortalamalara sahip olduğu görülmüştür. Birdiğer sonuç ise, ilköğretim öğrencilerinin temel becerilerinin sınıfdüzeylerine göre anlamlı farklılaştığıdır. Bu anlamlı farklılıkların isegenelde üst sınıflar lehine olduğu görülmüştür. Bu anlamlı farklılıklar iseöğrencilerin bilişsel gelişimden kaynaklanmış olabilir. Bunların yanı sıra, eldeedilen sonuçlar incelendiğinde daha üst düzey sosyo-ekonomik okul çevresindengelen öğrencilerinin düşük sosyo-ekonomik okul çevresinden gelen öğrencileregöre istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde daha yüksek temel beceridüzeylerine sahip oldukları görülmüştür. Bu durumda özellikle düşüksosyo-ekonomik düzeydeki okulların özellikle öğrencilerin temel becerilerinigeliştirecek şekilde daha çok desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir. Birdiğer sonuç ise, merkezdeki öğrencilerinkırsaldaki öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde yüksektemel beceri puanlarına sahip olmalarıdır. Bu sonuca dayalı olarak özelliklekırsaldaki okulların fizik durumlarının (fen laboratuvarı, ders araç-gereçlerivb.) daha iyi desteklenmesi sağlanabilir. Bunlara ilaveten, ilköğretimöğrencilerinin temel beceri düzeyleri ile fene yönelik akademik başarı puanlarıarasında orta düzey pozitif bir ilişkinin (r = 0.598) olduğu belirlenmiştir. Busonuçlara dayalı olarak ilköğretim öğrencileri ne kadar çok temel beceridüzeyine sahip olurlarsa o kadar fene yönelik olarak akademik başarılarınınartacağı söylenebilir.