Selected Article

Title

Two Different God Concepts in Classical Islamic Thought

Klasik İslam Düşüncesinde İki Farklı Tanrı Tasavvuru

Description

The issue about theexistence and nature of God is one of the essential problems of Islamicthought. Though the Creator and Director of the universe cannot be sensatethere is no doubt that He has an existence beyond the mind. Due to the factthat the divine self and nature cannot be perceived by senses Islamic thinkersfollowed the concepts that are related to Him in the Qu’ran in order to knowHim. Even though they had the same starting point they suggested differentideas with different reasons and a clash of ideas emerged. Actually thestructure of the God image is the determinant factor in human’s view onhimself, life, and nature. In this paper, I examine the God concept and theresulting problems together with their solutions according to the ideas of thefirst main schools of thought that emerged in the beginning era (Tadwin era) ofIslamic thought, namely the Ehl-i Rey and Salafiyyah and will connect this withthe present in a critical way.

Allah’ın varlığı ve mahiyeti konusu İslam düşüncesininönemli problemlerinden biridir. Kainatı yaratan ve yönetenin, duyularla idrakedilemese de şüphe yok ki zihnin dışında bir varlığı bulunmaktadır. O’nunzâtının ve mahiyetinin duyularla algılanamayışı sebebiyle İslam düşünürleriAllah’ı tanımak için büyük ölçüde Kur’ân’da O’na nispet edilen kavramlardanhareket etmişlerdir. Temel çıkış noktaları aynı olsa da çeşitli sebeplerlebirbirinden farklı görüşler ileri sürülmüş, derin fikir ayrılıkları gün yüzüneçıkmıştır. Tanrı tasavvurunun yapısal özellikleri aslında insanın bizatihikendisinin ve hayata ve tabiata bakışının temelinde yatan en önemli belirleyiciunsurdur. Bu makalede, İslam Düşüncesi’nin oluşum sürecinde (tedvin dönemi) ortayaçıkan belli başlı temel iki ekol olan Ehl-i Rey ve Selefiyye olarakisimlendirebileceğimiz görüşler ışığında Tanrı kavramı ele alınacak ve bugörüşlerin ortaya çıkardığı problemler ve çözüm yolları günümüzle deirtibatlandırılmaya çalışılarak eleştirel bir tarzda işlenmeye çalışılacaktır.