Selected Article

Title

AN ETYMOLOGİCAL ANALYSIS ON THE NAMES OF SOME MEDICINAL HERBS USED IN NEUROLOGICAL TREATMENTS

NÖROLOJİK TEDAVİLERDE KULLANILAN BAZI ŞİFALI BİTKİLERİN ADLARI ÜZERİNE KÖKENBİLİMSEL BİR İNCELEME

Description

In this study, linguistic examination of somemedicinal plants used in neurological therapies is discussed. Phytomins arehandled both semantically and etymologically. Besides, examples for the use of these words in the old texts aboutmedicine are presented. Historical comparative research is used as methodology.It is important to investigate the etymology of the medicinal herbs used inhealth for two reasons. First, there is a direct interest between these wordsand healthcare organizations. Second, the words related with health constitutethe oldest vocabulary of the languages. These words give comprehensiveinformation about the journey of a language over time. Thanks to the commoncultural heritage of the Ancient Greek and Latin languages the Latin names ofdiseases and medicinal plants are acknowledged internationally. However, plantsin each language have their own special names and synonyms. In Turkish medicineand pharmacology terminology, a large group of terms form the names ofdiseases, plants and medicines. Most of the phytomins handled in the study,have Greek-Latin origins and international uses. They consist of the wordswhich have brought in our language as a result of the relationship between theTurkish and the different languages like English, French, Arabic, Greek, Latinand Persian. Some of the medicinal herbs in the study, which are used forneurological treatments, presented with the technical terms in Latin, Turkishlanguages and as used by the public. Since the terminology related to the fieldis mostly produced in English, the English equivalents of the terms are givenin parentheses. The other languages are also used. The technıcal terms of the phytomins havebeen identified by taking account the International Code of Nomenclature foralgae, fungi and plants (Melbourne Code). Investigating the roots and structureof the medicinal herbs or their connections with the several concepts of theauthenticity around is a linguistic material. Accordingly, this study is anexample for the future studies about the terminology and recipes of medicinalherbs and it also contains a useful bibliography for the linguists,lexicologists, sociologists, doctors and medicine students.

Bu araştırmada, nörolojik tedavilerde kullanılan bazışifalı bitkilerin dilbilimsel açıdan incelenmesi konu edilmiştir. Fitonimler (bitki adları) anlambilim ve kökenbilimaçısından ele alınmıştır. Tıp üzerine yazılan eski metinlerde bu sözcüklerinkullanımına dair örnekler ortaya konmuştur. Araştırma yöntemi olarak tarihselkarşılaştırmalı yöntem kullanılmıştır. Sağlık alanında kullanılanşifalı bitki adlarının kökenbilim açısından incelenmesi iki yönden önemlidir.Birincisi sağlık ile ilgili sözcükler sağlık meslek örgütünü doğrudanilgilendirmektedir. İkincisi, sağlıkla ilgili sözcükler dillerin en eskisözvarlığını oluşturmaktadır. Sağlıkla ilgili sözcükler, bir dilin zaman içindeki yolculuğuhakkında bize kapsamlı bilgiler vermektedir. Antik Yunan ve Latindillerinin ortak kültürel mirası sayesinde hastalıkların ve şifalı bitkilerinLatince adları uluslararası kabul görmektedir. Ancak her dilde bitkinin kendiözel adları ve eş anlamları vardır. Türk tıp ve farmakoloji terminolojisinde,geniş bir grup terim, hastalıkların, bitkilerin ve ilaçların adlarını oluşturmaktadır.Çalışmamızda değinilen fitonimlerin çoğunun Yunan-Latin kökenleri vardır ve busözcüklerin uluslararası kullanımı mevcuttur. Makalede incelenen fitonimlerçoğunlukla Türkçenin İngilizce, Farsça, Arapça, Fransızca, Yunanca ve Latincegibi dillerle olan ilişkileri sonucu dilimize kazandırılan sözcüklerdenoluşmaktadır. Araştırma konusu olan nörolojik tedavilerde kullanılan bazışifalı bitkilerin adları Latince bilimsel, Türkiye Türkçesi ve halk arasındakullanılan adları olarak verilmiştir. Alanla ilgili terminoloji büyük ölçüdeİngilizce olarak üretilmiş olduğu için, terimlerin İngilizce karşılıkları daparantez içinde verilmiştir. Ayrıca diğer dillere de başvurulmuştur. BitkilerinLatince bilimsel adları Uluslararası Bitki, Mantar ve Alg Adlandırma Yasası(Melborn Yasası) (İnternatıonal Code ofNomenclature of algae, fungi and plant) dikkatealarak belirlenmiştir. Şifalı bitkilerin kökenini, yapısını, çevredekigerçekliğin çeşitli kavramları ile olan bağıntısı incelemek, dilsel birmalzemedir. Bu çalışma ilerde ‘Şifalı bitki terminolojisi ve tarifi’ eğitimkılavuzlarını yazmak için örnek bir çalışmadır ve sözlük bilimciler, dil bilimciler,toplum dilbilimciler, hekimler ve tıp öğrencilerine faydalı olacak bir kaynakoluşturmaktadır.