Selected Article

Title

Constructivist 5E Model Lesson Plan Supported By Drama in Geography Teaching and Opinions On It

Coğrafya Öğretiminde Drama ile Desteklenmiş Yapılandırmacılık 5E Modeli Ders Planı ve Görüşler

Description

The aim of this study is to present a sample lesson plan prepared in accordance with the constructivism 5E model and supported with drama. Teachers’ need for application examples has constituted the reason for the study. The achievements of “Tectonic formation of the Earth (10.1.1)” and “Associating the characteristics of geological times with tectonic events (10.1.2)” were selected in the lesson plan prepared at the 10th-grade level. Experiencing learning disabilities due to the fact that it is an abstract subject and the lack of information on these achievements in geography course books were effective in topic selection. In general, student-centred methods, especially drama, were used in the plan. Contemporary methods and techniques such as computer-aided teaching practices, analogy, brainstorming, pantomime, concept and mind map were evaluated within the steps of the constructivism 5E model. Analogies were used as advance organizers. The evaluation was performed with alternative assessment and evaluation tools. The aim is to prepare a student-centred, entertaining and effective lesson plan. A literature survey was primarily conducted in the study’s process steps. The geography curriculum and course books were examined. Then, a lesson plan, which is the subject of the study, was prepared under the guidance of a domain expert, educational domain expert and drama leader. The content validity was provided by making required arrangements with the opinions of the specialists.

Bu araştırmanın amacı yapılandırmacılık 5E modeline uygun olarak hazırlanmış ve drama ile desteklenmiş örnek bir ders planı sunmaktır. Öğretmenlerin uygulama örneklerine duydukları ihtiyaç çalışmanın gerekçesini oluşturmuştur. 10. sınıf düzeyinde hazırlanan ders planında “Dünya’nın tektonik oluşumu (10.1.1)” ve “Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirme (10.1.2)” kazanımları seçilmiştir. Konu seçiminde; soyut olmasından ötürü öğrenme güçlüğü yaşanılması, ayrıca coğrafya ders kitaplarında bu kazanımlara ilişkin bilgi bulunmaması etkili olmuştur. Planda genel olarak drama başta olmak üzere öğrenci merkezli yöntem/teknikler kullanılmıştır. Bilgisayar destekli öğretim uygulamaları, analoji, beyin fırtınası, pandomim, kavram ve zihin haritası gibi çağdaş yöntem/teknikler 5E modelinin basamakları içinde değerlendirilmiştir. Analojiler ön örgütleyici olarak kullanılmıştır. Değerlendirme alternatif ölçme değerlendirme araçları ile gerçekleştirilmiştir. Amaç öğrenci merkezli, eğlenceli ve etkili bir ders planı hazırlamaktır. Araştırmanın işlem basamaklarında öncelikle alanyazın taraması yapılmıştır. Coğrafya öğretim programı ve ders kitapları incelenmiştir. Daha sonra bir alan uzmanı, bir alan eğitim uzmanı ve bir drama lideri eşliğinde çalışmaya konu olan ders planı hazırlanmıştır. Uzmanlarının görüşleri ile gerekli düzenlemeler yapılarak kapsam geçerliliği sağlanmıştır.