Selected Article

Title

Gaziantep Şehrinin Geçmişten Günümüze Alansal Gelişimi

Spatial Development of Gaziantep From Past To Present

Description

Gaziantep, günümüzdeki nüfusu,ekonomik yapısı, turizm potansiyeli, idari statüsü ve metropol şehir özelliğiile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin ise 6. büyük şehridir.Sanayisi ve ticari hacmi ile bölgenin kalkınmasında temel teşkil edenGaziantep, ekonomik yönden çevresindeki farklı büyüklükte birçok yerleşmeyi deetkisi altında tutmaktadır. Siyasi koşullara bağlı olarak Ortadoğu ülkeleriyleekonomik işbirliğinin gelişmesi, ilin coğrafi konumundan kaynaklı avantajlararasındadır. Gaziantep il olarak ekonomik açıdan 2010 yılında % 16,6 oranındabir büyüme kaydederek, Türkiye’nin ortalama büyüme hızının (% 9) yaklaşık ikikatını gerçekleştirmiştir. Bu durum Gaziantep şehrine de yansımış ve nitekimGaziantep Türkiye’nin en hızlı büyüyen şehirlerinin başında gelmektedir. AyrıcaSuriye iç savaşı nedeniyle yaklaşık 400 bin sığınmacıya ev sahipliğiyapmaktadır. Yerleşmenin hızla nüfuslanması, Gaziantep şehrinin alansalgelişimini hızlandırmıştır. Nitekim şehrin Osmanlı dönemi öncesindeki toplam alanı0,75 km2 civarında iken, yaklaşık 400 yıllık Osmanlı hakimiyetidöneminde 6 km2 civarında bir alana yayılmıştır. Cumhuriyetinkuruluşundan 1975 yılına kadar olan sürede alansal bakımdan daha yavaş birgelişme gösteren şehir, 1980’li yıllarla beraber hızla geneişlemeye başlamış vegünümüzde yaklaşık 60 km2alana yayılmıştır. Şehrin alansalgelişimini belirlemek amacıyla Somuncu (1995)’in Kayseri şehri için yaptığıalansal gelişme yöntemi ile Ayhan ve Çubukçu (2010)’un İzmir için uyguladıklarımodel benimsenmiştir. Şehrin 1975-2018 yılları arasındaki alansal gelişimi içinise uzaktan algılama yöntemi kullanılmıştır.

Thecity of Gaziantep is the largest in the Southeastern Anatolia region and thesixth largest city in Turkey with its metropolitan status accompanied by itscurrent population, economic state, potential for tourism and administrative system. Gaziantep, which provides a basisfor the development of the region with its industry and volume of commercialactivities, also exerts an influence on the neighbouring provinces of differentsizes by means of its economy. The development of economic cooperation withcountries from the Middle East in connection with political circumstances canbe cited among the advantages stemming from the geographical location of thecity. Gaziantep nearly doubled Turkey's average growth rate (9%), by achieving an economic growth of 16.6% in 2010. Thistrend has influenced the city deeply and it has turned into one of the fastestgrowing cities in Turkey. Furthermore, Gaziantep hosts around 400,000 asylumseekers as a result of the Syrian civil war. The rapid growth of thesettlements has accelerated the spatial development of the city considerably. Indeed, while the total area of the cityprior to the Ottoman period was around 0.75 square kilometres, it spread overan area of about 6 square kilometres during 400 years of the Ottoman rule.The city, which performed a slower development in the period between theestablishment of the Republic and 1975, started to grow rapidly in the 1980sand expanded into 60 square kilometres at present. In order to examine thespatial development of the city, Somuncu’s (1995) “Spatial Development Method”for the city of Kayseri as well as Ayhan and Çubukçu’s method, which was usedfor the spatial development of the city of İzmir have been employed. Besides,“The Remote Sensing Method has been utilised for the spatial development ofGaziantep between 1975-2018.