Selected Article

Title

Assessment on the Use of CORINE Data in Turkey

Türkiye’de CORINE Verilerinin Kullanılmasına Dair Değerlendirme

Description

CORINE (Coordination ofInformation on the Environment) is a land cover identification andclassification project initiated by the European Union in 1985, which has beenupdated in 10 years and then every 6 years. With this project, the EuropeanUnion member countries and Turkey obtain information about land cover by usingsatellite imagery and other helpful data sources. It is known that governmentsuse the data for purposes such as quick decision-making, environmentallysensitive and sustainable land planning and potential identification. In this work,the use of CORINE data in scientific publications has been discussed. Thesesand articles determined by the document review method were examined andevaluated from various angles. Accordingly, mostly agricultural engineeringfields in Turkey is working with this data. Then comes the forest engineers. Itcan be said that geography, which is the spatial science, is left behind inthis point. Relevant theses and published articles emphasize the inadequaciesof various aspects of scientific research for CORINE data. The most commondeficiencies identified with CORINE are resolution, classification area, namingand accuracy analysis.

CORINE Avrupa Birliği’nin 1985yılında başlattığı, daha sonra kurumsallaşarak önce 10 yılda, daha sonra da 6yılda bir güncellediği arazi örtüsü belirleme ve sınıflandırma projesidir. Buprojeye göre Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile Türkiye’nin de içinde bulunduğu39 ülke arazi örtülerinde uydu görüntüleri ve diğer yardımcı veri kaynaklarındanyararlanarak arazi örtüsü ile ilgili bilgileri bilgisayar teknolojileriyardımıyla elde eder. Daha sonra sınıflandırır, harita ve grafik gibi çeşitliyollarla kullanıma sunar. Verilerin hızlı karar alma, çevreye duyarlı vesürdürülebilir arazi planlaması ile potansiyeli belirleme gibi amaçlarlakullandığı bilinmektedir. Bu çalışmada CORINE verilerinin bilimsel yayınlardakullanımı konu edilmiştir. Doküman incelme yöntemi ile belirlenen tez vemakaleler çeşitli açılardan incelenerek değerlendirilmiştir İncelemede betimselanaliz tekniği kullanılmış, analiz birimleri belirlenerek tarama yapılmıştır. Buteknikte, belirli konu üzerinde yapılan çalışmaların eğilimlerinin vesonuçlarının değerlendirilmesi esastır. Buna göre Türkiye’de en çok ziraatmühendisliği alanı bu verileri kullanarak çalışma yapmaktadır. Ardından ormanmühendisleri gelmektedir. Mekân bilimi olan coğrafyanın bu konuda dahagerilerde kaldığı söylenebilir. İlgili tez ve makalelerde verilerin bilimsel araştırmalariçin çeşitli açılardan yetersizliği vurgulanmıştır. Belirlenen en yaygıneksiklikler, çözünürlük, isimlendirme, doğruluk analizleri ve sınıflandırmadüzeyleri konularında olmuştur.