Selected Article

Title

Turkey's Neighbors in Early Republican Period in Geography Textbooks

Erken Cumhuriyet Dönemi Coğrafya Ders Kitaplarında Türkiye’nin Komşuları

Description

The aim of this study is to present the approaches related to neighboring countries in establishment years of Turkish republic through geography textbooks. It was examined that Geography textbooks written for secondary education institutions in that period by means of document analysis from qualitative research designs. The method of content analysis was used for the analysis. The answers to the following questions were searched: (1) With which categorical features was Turkey's neighbors defined in the geography textbooks of the early republican period? (2) Which basic tendencies does the neighboring country perception of the Republic of Turkey contain? Among these findings; the neighboring republic of Turkey is under the influence of global centers of power as it is today. Trade relations with the neighboring republic of Turkey are not sufficiently developed. The new Republic of Turkey is not satisfied with the new political boundaries, including Mosul primarily determined by the First World War. The problems of Turkish communities left behind by the Ottomans are included in the textbooks. As a result, the findings were interpreted by considering the relevant literature. It has been able to obtain important information about Turkey's neighbors through textbooks from the official state resources of the early republican period thanks to this study.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşdöneminde okullarda okutulan coğrafya ders kitapları aracılığıyla komşuülkelere yönelik yaklaşımları ortaya koymaktır. Bu dönemde, okullarda temelderslerden birisi olarak okutulan coğrafya dersleri için yazılmış coğrafya derskitapları nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yoluyla incelenmiştir.Metinlerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadaizleyen sorulara cevaplar aranmıştır: 1- Erken cumhuriyet döneminde Türkiye’dekicoğrafya ders kitaplarında Türkiye’nin komşuları hangi kategorik özellikleriile tanımlanmıştır? 2- Türkiye Cumhuriyeti’nin komşu ülke algısı hangi temeleğilimleri içermektedir? Bu çalışmadaelde edilen bazı bulgular şunlardır: Yeni Türkiye cumhuriyetinin komşularıçoğunlukla günümüzde olduğu gibi küresel güç merkezlerinin etkisi altındadır.Yeni Türkiye cumhuriyetinin komşuları ile ticari ilişkileri gelişmemiştir. YeniTürkiye Cumhuriyeti 1. Dünya Savaşı sonucunda belirlenen başta Musul olmak üzereyeni siyasi sınırlardan memnun değildir. Osmanlı bakiyesi Türk topluluklarınınsorunlarına ders kitaplarında yer verilmektedir. Ortaya çıkan bulgular ilgililiteratür göz önünde bulundurularak tartışılmış erken cumhuriyet dönemindeTürkiye Cumhuriyeti’nin komşuları hakkında devletin resmi bilgi kaynaklarıarasında yer alan ders kitapları aracılığıyla önemli bilgiler elde etmek mümkünolmuştur.