Selected Article

Title

Döngüsel Ekonomiye Geçiş Doğrultusunda Yeni Tedbirler ve AB Üye Ülkelerinin Stratejileri

The Recent Measures and The Strategies of The EU Member States Towards Circular Economy Transition

Description

Avrupa Birliği’nin (AB) kaynak-verimli, yeşil ve rekabetçi düşük-karbonekonomisine geçiş hedefi doğrultusunda, kapsamlı bir eylem planını ve atıkla ilgiliyasal düzenleme tekliflerini içeren “Döngüsel Ekonomi Paketi”, 2 Aralık 2015tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Paketin kabul edilmesisonrasında, 2018 yılının Ocak ayında söz konusu eylem planının hayatageçirilmesine yönelik olarak ilave tedbirler getirilmiştir. Bu gelişmelere paralelolarak, döngüsel ekonomiye geçiş doğrultusunda bazı Üye Ülkeler tarafından daönemli stratejilerin kabul edilmeye başlanıldığı görülmektedir. Bu derlemede,Avrupa Birliği’nde Döngüsel Ekonomi Paketinin kabul edilmesi sonrasındakigelişmelere ve yeni tedbirlere değinilerek, bazı üye ülkelerin stratejileriincelenecektir.

In line with the European Union’s (EU) objective of transition towards aresource-efficient, green and competitive low-carbon economy, the CircularEconomy Package, which includes a comprehensive action plan and legislativeproposals for waste was adopted by the European Commission on December 2,2015. Following the adoption of the package, additional measures were introduced in January 2018 to implement the action plan. In parallel with these developments,it is seen that important strategies have also been adopted by some of the EUMember States to support this transition. In this review, the developments and therecently adopted measures in the EU following the adoption of the CircularEconomy Package will be mentioned briefly and the strategies of some of theMember States will be analysed.