Selected Article

Title

Revocation of Trade Mark on the Ground of Non-Use According to Turkish Industrial Property Code - An Evaluation in the Light of Court of Justice of European Union’s Recent Decisions

Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali- AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme

Description

Revocation of trade mark is regulated under EU Directive No. 2015/2436 and Regulation No. 2017/1001. In this study, we examine Court of Justice of the European Union’s (CJEU) decisions which are especially given after 2015 and related with revocation of trade mark. We limited the scope of this study with the ground of “non-use” because recent decisions are mostly related with this reason. Main questions of this study are these: what does use of trade mark mean? When can we assume that use is “genuine”? How CJEU applies the criterions like “commercial use” or “internal use”? What are the new decisions on use of the trade mark in a different form? Which reasons are proper for non-use? In which circumstances partial revocation is possible?

Markanın iptali, Avrupa Birliği hukukunda, 2015/2436 sayılı Direktif ve 2017/1001 sayılı Tüzük’te düzenlenmektedir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, markanın iptali konusunda, Avrupa Birliği hukuku düzenlemelerini esas almaktadır. Bu çalışmada, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) özellikle 2015-2018 yılları arasında verdiği kararlardan hareketle ilgili düzenlemelerin nasıl anlaşılması gerektiği ortaya konulmaktadır. Güncel kararların neredeyse tamamı “kullanmama” nedenine dayandığından, çalışma “kullanmama nedeni ile iptal” konusuna özgülenmiştir. ABAD kararları ışığında bu çalışmada cevap aranan temel sorular şunlardır: Markanın kullanılması ne demektir? Hangi örneklerde markanın “ciddi biçimde kullanıldığı” kabul edilmektedir? Kararlarda, “ticarî kullanım” ya da “işletme içi kullanım” gibi ölçütler nasıl uygulanmaktadır? Markanın tescil edildiğinden farklı şekilde kullanılması konusundaki güncel kararlar nelerdir? Hangi olaylar kullanmama için haklı sebep oluşturabilir? Markanın kısmen iptali konusundaki örnekler ve sorunlar nelerdir?