ARTICLES
224,275 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
صفت در کاربرد اسنادی محمول جمله تلقی می‌گردد و از این نظر ویژگی فعلی پیدا می‌کند. زبان­شناسان نقش­گرا محمول‌های فعلی را به ایستا و نا‌ایستا تقسیم می‌کنند. هدف این مقاله آن است که بر اساس شواهد نحوی و معنایی نشان دهد که طبقه‌های ایستا و نا‌ایستا شامل ...
مطالعة تشخیص، امری جدای از بافت گفتمانی نیست. این فرایند، وابسته به پیوستار روایت است و اگر در شرایط گسستی و ناپیوستار مطالعه شود، معنای صادرشده از آن بدون بافت، با روند طبیعی گفتمان ارتباط مؤثر ندارد. دادن مؤلفة انسانی به غیرانسان، توصیف سنتی تشخیص ...
واژگانی‌شدگی ابعاد معنایی وجهیت در صفات وجهی فارسی نگین ایلخانی‌پور[1] غلامحسین کریمی دوستان[2] تاریخ دریافت:30/10/91 تاریخ تصویب:20/5/92 چکیده در این مقاله، سه بُعد معنایی نیروی وجه، پایۀ وجه و منبع ‌ترتیب در صفات وجهی فارسی بررسی می‌شوند و نشان داد...
بررسی استعارۀ خشم در زبان نابینایان مطلق مادرزاد در مقایسه با همتاهای بینایشان مهناز طالبی دستنایی[1]فریده حق‌بین[2]آزیتا افراشی[3]تاریخ دریافت:20/12/91تاریخ تصویب:10/2/92چکیده مقالۀ حاضر به بررسی استعاره­های مفهومی خشم در آزمون‌ور‌ان نابینای مطلق ما...
همخوان­های خیشومی که جزو همخوان­های رسا هستند، تقریباً در تمامی زبان­های دنیا حضور دارند. از لحاظ صوت­شناختی، این همخوان­ها دارای چندین ویژگی می­باشند که از جمله می­توان به شکل­گیری پادسازه در آنها اشاره کرد. این تحقیق، با هدف شناسایی ناحیة بسامدی شک...
اینبررسی معناشناختی فعل «خوردن» بر اساس معنای پایة «پذیرا» فهیمه نصیب ضرابی[1] علی ایزانلو[2]تاریخ دریافت: 4/7/92تاریخ تصویب: 1/4/93چکیدهاین بررسی به مطالعة معانی مختلف فعل «خوردن» در پیکره­ای شامل 160 ترکیب می­پردازد. این پیکره برگرفته از فرهنگ معین...
یادگیری واژگان زبان دوم: ریشه­شناسی یا واژه­های مترادف؟ الهه ستوده‌نما[1] فرزانه سلگی[2] تاریخ دریافت: 6/11/92 تاریخ تصویب: 7/2/93 چکیده تجربة تدریس نشان می­دهد که گاه ریشه­شناسی می­تواند یادگیری واژگان زبان دوم را بهبود بخشد و بعضی اوقات دانستن واژه...
این تحقیق در چارچوب نظریه ادب به توصیف و تحلیل 5 واژه‌ و عبارت پرکاربرد مؤدبانه در زبان فارسی می‌پردازد. داده-ها از گفتار واقعی افراد از سنین و طبقات اجتماعی مختلف واز طریق مشاهده و یادداشت‌برداری در بافت‌های مختلفی چون خیابان، مراکز خرید، دانشگاه، م...
.تأثیر ساختار کلامی پزشک و بیمار بر میزان رضایتمندی بیماران بهار سلمانیان[1]زینب محمد ابراهیمی[2]بلقیس روشن[3]فرهنگ بابا محمودی[4] تاریخ دریافت: 11/8/92تاریخ تصویب: 7/2/93 چکیدهاز آنجا که مهارت­های ارتباط کلامی پزشک از مهم­ترین عوامل کسب اطلاعات لازم...
غیریت­سازی در گفتمان سیاست خارجی محمدرضا پهلوی هما اسدی[1] فرهاد ساسانی[2] تاریخ دریافت:10/9/91 تاریخ تصویب: 23/1/93 چکیده پژوهش حاضر به بررسی غیریت­سازی و چگونگی بازنمایی «خود» و «دیگری» و همچنین سازوکار برجسته­سازی و حاشیه‌رانی در گفتمان سیاست خارج...