ARTICLES
306 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Bu çalışmanın amacı robot etkinlikleri ile gerçekleştirilenprogramlama öğretim sürecinde ortaokul öğrencilerinin bu sürece dairgörüşlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 2017–2018 eğitim-öğretimyılında bir ortaokulda öğrenim görmekte olan 55 tan...
Amaç: Buçalışmanın amacı ünitemizde RDS tanısı ile takip ve tedavi ettiğimiz pretermbebeklerdeki BPD görülme oranı, bu bebeklerin klinik ve demografik verileri verisk faktörleri paylaşılarak gelişen yenidoğan yoğun bakım tekniklerine rağmenhastalığın...
Bu çalışmadaöğretmenlerin yaşam boyu öğrenmeye (YBÖ) yönelik tutumları, dijital yerli olmadurumu ve teknoloji kabulü arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır.Çalışmanın katılımcılarını 2016-2017 eğitim- öğretim yılı ikinci dönemindeBartın ...