ARTICLES
350 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
The purpose of this study is to present whether the readiness levels of teacher candidates for online learning differ according to the variables like gender, age, department and employment. In accordance with this purpose, 599 third and fourth grade ...
Buçalışmanın amacı öğretmenlerin cinsiyet, kıdem, internet kullanım becerisi veweb tabanlı mesleki gelişime yönelik motivasyonlarının hizmet içi eğitimdekibaşarılarına etkisini ortaya koymaktır. Çalışmada nicel korelasyonel araştırma modeli kullanılm...