ARTICLES
39 Article(s)
1, 2, 3, 4 >> >|
Document(s)
Title
The aim of this research is to determine the learning styles and study approaches of pre-service teachers, and find out whether there is a meaningful difference between the deep and surface average scores according to the learning styles of the parti...
Ön kolkırıkları çocuklarda sık görülen yaralanmalar olup pediatrik kırıkların %41,1ini oluşturmaktadır. Son dönemde yayımlanan literatür verilerine göre çocuklukçağında sıklıkla rastlanan bu yaralanmanın daha etkin tedavi edilmesine yönelikbir eğilim...
Amaç: Bu çalışmada, hastanemiz erişkin ve çocuk endokrin polikliniklerinde diabetes mellitus (DM) ve obezite tanısı almış hastalarda, üriner sistem enfeksiyon etkeni olarak izole edilen patojenlerin dağılımı, bu patojenlerin antimikrobiyallere direnç...
Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının cinsiyetve kayıtlı olunan lisans programına göre ders çalışma yaklaşımları arasındaanlamlı fark olup olmadığını belirlemek ve öğrencinin ders çalışma yaklaşımınınakademik başarısının anlamlı bir yordayıcısı olu...
Objective: This study was conducted to examine the relationship among depressive symptoms, loneliness andeating attitudes in university students together with sociodemographiccharacteristics. Method: Thiscross-sectional study was conducted with 2600 ...
The aim of this research is to determine the learning styles and study approaches of pre-service teachers, and find out whether there is a meaningful difference between the deep and surface average scores according to the learning styles of the parti...
Teknolojik gelişmeler ve pazarın genel yapısının talep odaklı bir bakış açısıyla genişlemesi, coğrafi çeşitlenme kavramını ortaya koymaktadır. Bu kavram, riski azaltarak ve performansı artırarak firmaya değer katan sistematik bir karardır. Ancak, bu ...
Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının boş zaman sıkılmaalgıları ve psikolojik sağlamlıkları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmagrubunu, 982 (659 kadın ve 323 erkek) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmadaveri toplama aracı olarak ‘Kı...
Diabetes is a major public health issue that affects the nations of ourtime to a large extent and is described as a non-communicable epidemic. Mentalfactors are important in sustaining a good glycemic control. Comorbid mentalproblems and particularly...