Selected Article

Title

Üniversite Öğrencilerinin Sahip Olduğu Değerler Akılcı Olmayan İnançlar ve Sosyal Görünüş Kaygısı Arasındaki Yordayıcı İlişkiler

The Precurser Relations Among The Values Which The University Students Have Their Irrational Belief and Their Social Apperance Anxiety

Description

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde değerler, akılcı olmayan inançlar ve sosyal görünüş kaygısı değişkenleri arasındaki yordayıcı ilişkinin araştırılması Yapılan araştırmada değerler, akılcı olmayan inançlar ve sosyal görünüş kaygısı değişkenleri arasındaki ilişkinin sınanması amacıyla yapısal eşitlik modellemesi analizi yapılmıştır. Yapısal eşitlik modellemesi olarak belirlenmiştir. analizi AMOS 19 Programı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmada gerekli verilerin toplanması için, Kişisel Bilgi Formu, üniversite öğrencilerinin sahip oldukları değerleri belirlemek için “Değerler Ölçeği”, akılcı olmayan inançlarını belirlemek için “Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği” ve sosyal görünüş kaygılarını belirlemek için “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan verilerin yüzde ve frekans hesapları SPSS 18 paket programı ile oluşturulmuştur.Ölçekler, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde İstanbul’da çeşitli üniversitelerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. 544 katılımcının 217’si erkek 327’si kız katılımcıdır. Araştırmadan elde edilen analiz sonuçlarına göre, değerler ile akılcı olmayan inançlar arasında negatif yönlü doğrusal ilişki ortaya çıkmıştır. Bununla beraber değerler değişkeni ve bir diğer değişken olan sosyal görünüş kaygısı değişkeni arasında negatif yönlü doğrusal bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.Son olarak üniversite öğrencilerinin akılcı olmayan inançları ve sosyal görünüş kaygısı değişkenleri arasındaki ilişki gözlemlendiğinde, pozitif yönlü doğrusal bir ilişkinin ortaya çıktığı görülmüştür.

The aim of the research is to study the precurser relation among the values which the university students have , their irrational beliefs and their social apperance anxiety. İn the research, structural equation modeling analysis is carried out with the purpose of testing the precurser relation among the values, irrational beliefs and social appearance anxiety. İt is carried out with AMOS 19 program, we were used the personal information form, The Value Scale, determining yhe values witch the unniversity students have, the irrational beliefs scale determining their irrational beliefs, the social apperance anxiety scale determing their social apperance anxiety.Percentage and freqvency calculation of collecded data were olso perfermed with the SPSS 18 packed program.The scales are composed of university students from various universities in Istanbul during the 2017-2018 education period. Of the 544 participants, 217 are male and 327 are female par-ticipants. According to the findings as a result of the analyzes, it determined that there is a negative relationship between the values and irrational beliefs. İt has also determined that there is a negative relationship between the values and the social apperance anxienty. Finally, when the precursor relations of the university students irrational beliefs and the social apperance anxiety have studied, it has determined that there is a positive relationship between them.