Selected Article

Title

The Reflections of Postmodernizm in Educational Administration in Light of FenwickEnglish

Postmodernizmin Eğitim Yönetimindeki İzlerinin Fenwick English Üzerinden Değerlendirilmesi

Description

This paper focuses on the reflections of postmodernism accordingto Fenwick W. English’s views on education and educational administration.English (b.1939) is known for his contradictory and postmodern views in thefield of educational administration. Although he has been working in this fieldsince 1970, he and his ideas are not well known in Turkey. English focusesmainly on leadership and believes that an educational leader should imagine,make his dreams real, be revolutionary and take risks. He has suggested manyimportant and stimulating ideas about different aspects of education. Accordingto him, the aim of education, the function of school, the role of teachers andcurriculum are important topics to be studied. He criticizes modern educationinsisting that it has lost its function and it does not prepare children forthe future. Therefore, he justifies postmodernism and focuses on educationalimplications that are not based on only one theory and method. This paperdescribes English’s ideas on educational administration in the light ofpostmodernism. In this sense, the paperbegins with the introduction of modernism and postmodernism and continues withtheir impacts on education. Lastly, it presents the life of English and hisviews on education.

Bu çalışmanın amacı, postmodern perspektifineğitim yönetimindeki etkilerini Fenwick English üzerinden irdelemektir. English(1939-), eğitim yönetimi alanında aykırı ve postmodern düşünceleri ile büyükyankı uyandırmış bir eğitim bilimcidir. 1970’li yıllardan başlayarak etkinbiçimde eğitim yönetimi alanında çalışan yazar, Türkiye kaynaklı alanyazındayeterli ölçüde yer almamıştır. English, araştırmalarında daha çok eğitimönderliği üzerine yoğunlaşır. O’na göre, eğitim lideri hayal kurabilmeli,hayalini gerçeğe dönüştürebilmeli, devrimci olabilmeli ve risk alabilmelidir.English, eğitimin pek çok alanında son derece önemli, günümüze ve özelliklegeleceğe yön verecek fikirler ortaya koymuştur. Örneğin, English’e göre moderneğitim işlerliğini yitirmiştir; oysa gelecek, çocukların elindedir. Bu nedenle,English eğitimin amacı, okulun işlevi, öğretmenlerin rolü ve öğretimprogramlarının üzerinde önemle durulması gereken konular olduğunudüşünmektedir. Dolayısıyla yazar, okulların çocukları geleceğe hazırlamasıgerektiği üzerinde ısrarla durur. Modern eğitim sistemini eleştiren English,eserlerinde postmodern bakış açısı ile tek bir kuram ve yönteme bağlı olmayaneğitim yönetimi uygulamaları üzerinde yoğunlaşır. Bu çalışma, English’in eğitimyönetimi düşüncesini postmodernizm ışığında betimlemekte ve sonuç olarakTürkiye eğitim yönetimi alanyazınının English’in farklı fikirlerindenyararlanması girişimlerine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede önceliklemodernizm ve postmodernizm kavramları mercek altına alınmış sonra damodernizmin ve postmodernizmin eğitim alanına nasıl yansıdığı incelenmiştir.Son olarak ise English’in yaşamı ve eğitim yönetimine ilişkin düşüncelerisunulmuştur.