Selected Article

Title

Antibakteriyel gargara kullanımına bağlı diş renklenmesinin farklı beyazlatma teknikleri ile giderilmesi

Description

Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı ağız gargaralarının diş yüzeyinde renklendirici etkisini değerlendirmek ve renk değişimine uğramış diş yüzeyinde beyazlatıcı ajan ve iki farklı polisaj işleminin renk açıcı etkilerini kıyaslamaktır.Gereç ve Yöntemler: Yüz yirmi adet çekilmiş yirmi yaş dişi farklı ağız gargaralarının değerlendirilmesi için dört ayrı gruba (Izotonik, Klorhex, Polividon iyot, Benzidamin hidroklorür) ayrılmıştır (n=30). Her bir gargara grubu kullanılan beyazlatıcı ajan, polisaj patı ve pomza uygulaması için 10’ar örnekli üç ayrı alt gruba ayrılmıştır. İşlem öncesi, gargara uygulamasından sonra ve renk açıcı işlemler sonrası renk analizleri bir dijital spektrofotometre kullanılarak yapılmıştır. Örneklere ait ΔL*, Δa*, Δb* ve ΔE verileri kaydedilmiştir. Verilerin istatistiksel analizi iki yönlü varyans analizi, tek yönlü varyans analizi ve post-hoc testleri kullanılarak yapılmıştır (α=0.05).Bulgular: Polividon iyot ve Benzidamin hidroklorür grupları, Klorhex ve Izotonik gruplarından daha yüksek renk değişimine neden olmuştur (p<0.05). Klorhex ve Izotonik grupları arasında renk değişimi açısından anlamlı bir fark yoktur (p>0.05). Beyazlatıcı ajan uygulaması en düşük ΔE değeri ile en yüksek renk açıcı etkiye sahiptir (p<0.05). Polisaj patı ve pomza uygulamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05).Sonuç: Uzun süreli gargara kullanımı dişlerde renklenmelere sebep olabilir. Klorheksidin glukonat içeren gargara daha düşük renk değişimine neden olmuştur. Hidrojen peroksit içerikli beyazlatma ajanı en yüksek renk açıcı etkiye sahiptir. Bununla birlikte, polisaj patı uygulaması gargara kullanımı sonrası oluşacak diş renklenmelerinde renk açıcı kolay bir yöntem olarak tavsiye edilebilir.