Selected Article

Title

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ LİTERATÜRÜNDE İŞ DOYUMU ÇALIŞMALARI

Description

ÖzBu çalışmanın amacı, Bilgi veBelge Yönetimi ulusal literatüründeki iş doyumu araştırmalarınınincelenmesidir. Çalışmada, iş doyumu kavramına yönelik tarihsel birdeğerlendirme yapılmış ve detaylı bir literatür analizine yer verilmiştir. Bubağlamda, çalışmada Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Bilimi kapsamındahazırlanan iş doyumu konulu makale, bildiri, kitap, kitap bölümü, rapor velisansüstü tezler, yayın türü, yayın yılı, amaç, incelenen gruplar ve kapsam,araştırma yöntemi ve kullanılan teknikler, araştırmacının özellikleri, bakışaçısı ve konuya yaklaşımı gibi farklı açılardan analiz edilmiştir. İçerikanalizi yönteminin kullanıldığı araştırmanın sonucunda literatürdeki ulusal işdoyumu çalışmalarının 1989 yılında başladığı, 2017 yılına kadar en az bir enfazla altı yıl aralıklarla çalışıldığı saptanmıştır. Çalışmaların nitelikçe iyidüzeyde, nicelik açısından ise oldukça yetersiz olduğu ve araştırmaların büyükçoğunluğunun üniversite kütüphanesi çalışanları üzerine yoğunlaştığıgörülmüştür.Anahtar Sözcükler: İş doyumu, Bilgi veBelge Yönetimi literatürü, literatür incelemesi, içerik analizi, Türkiye.AbstractThe purpose of this study is to investigate job satisfaction studies inthe national Information and Records Management literature. The study involveda historical discussion on the concept of job satisfaction and included adetailed literature review. In this context, articles, notifications, books,book sections, reports and postgraduate dissertations prepared in Turkey in thescope of the science of Information and Records Management were analyzed fromdifferent perspectives in terms of type of publication, year of publication,objective, studied samples and scope, research methods and techniques employed,characteristics of the researcher, their point of view and their approach onthe subject. As a result of the study where the method of content analysis wasused, it was determined that the job satisfaction studies in the nationalliterature started in the year 1989, and this topic was studied in intervals ofa minimum of one year and a maximum of six years. It was seen that studies arevery low in quantity and high in quality and most of these studies focused onthe employees of university libraries.Keywords:Job satisfaction, Information and RecordsManagement literature, literature review, content analysis, Turkey.