Selected Article

Title

ÖRGÜTSEL ADALETSİZLİK VE SESSİZLİK İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Description

Amaç: Bu çalışmanın amacı,bireylerin örgütsel adaletsizlik algısı ile örgütsel sessizlik ilişkisinde örgütselsinizmin düzenleyici (moderatör) rolünü olup olmadığını belirlemektir. Yöntem: Bu araştırma basit tesadüfi örneklemeyoluyla seçilen 390 kişi üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın evreni SağlıkBakanlığına bağlı Sakarya’da bulunan 4 kamu hastanesi oluşturmaktadır. Verilerintoplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Örgütsel adaletsizlik algısınınörgütsel sessizlik üzerindeki etkisinde örgütsel sinizmin moderatör rolünütespit etmek üzere korelasyon, basit ve çoklu regresyon analizlerikullanılmıştır. Ayrıca moderatör modelinin anlamlılığını tespit etmek üzereProcess Hayes makrosundan faydalanılmıştır. Araştırmada örgütsel adaletsizlik ile örgütselsessizlik ilişkisinde örgütsel sinizmin düzenleyici etkisi var mıdır sorusucevaplandırılmaya çalışılmıştır.Bulgular: Yapılan analizler sonucunda örgütseladaletsizlik, örgütsel sessizlik ve örgütsel sinizm değişkenleri arasındailişkinin olduğu ve örgütsel sessizliğin örgütsel adaletsizlik üzerindekietkisinde örgütsel sinizmin moderatör rolünün olduğu anlaşılmıştır.Sonuç: Araştırmanın sonuçlarına göre, bireyler örgütsel adaletsizlikalgıladıklarında örgütsel sessizlik algıları da yükselmektedir. Araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilensonuçlar örgütsel adaletsizlik ve sessizlik ilişkisinde örgütsel sinizmin moderatör etkisi olduğu ortayakoymuştur.