Selected Article

Title

İskeletsel sınıf III maloklüzyona sahip ortognatik cerrahi hastalarının cerrahi öncesi ve cerrahi sonrasında benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısı düzeylerinin değerlendirilmesi

Description

Amaç: Bu araştırmanın amacı ortodontik tedavileri yapılan iskeletsel sınıf III maloklüzyona sahip hastaların ortognatik cerrahi öncesinde ve cerrahiden en az 6 ay sonrasındaki benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısının değerlendirilmesi ve cinsiyetin bu psikolojik durumlar üzerine etkisinin incelenmesidir.Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya iskeletsel sınıf III maloklüzyona sahip, ortognatik tedavi ihtiyacı olan ve herhangi bir sendromu bulunmayan 45 hasta (18 erkek; 27 kız) dahil edilmiştir. Hastaların ortalama yaşı 21.4±2.02 yıldır. Hastaların tümüne Le Fort 1 osteotomi ve bilateral sagittal split ramus osteotomisi ile çift çene ortognatik cerrahi uygulanmıştır. Hastalara ortognatik cerrahi olmadan önce ve cerrahiden en az 6 ay sonra Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizinde bağımlı ve bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır ve p<0.05 değeri anlamlı kabul edilmiştir.Bulgular: Ortognatik cerrahi sonrasında hastaların benlik saygısı ceıfrrahi öncesine göre anlamlı şekilde artarken, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısı anlamlı şekilde azalmıştır (p<0.05). Cerrahi öncesinde ve cerrahi sonrasındaki benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısı düzeylerinde cinsiyetler arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir.Sonuç: Ortognatik cerrahi sonrasında, hastaların benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısı gibi psikolojik durumları olumlu yönde etkilenmiş ve hastalar cerrahi sonrasında psikososyal anlamda fayda görmüşlerdir.