Selected Article

Title

İskeletsel sınıf III maloklüzyona sahip ortognatik cerrahi hastalarının cerrahi öncesi ve cerrahi sonrasında benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısı düzeylerinin değerlendirilmesi

Description

Amaç: Bu araştırmanın amacı ortodontik tedavileri yapılan iskeletsel sınıf III maloklüzyona sahip hastaların ortognatik cerrahi öncesinde ve cerrahiden en az 6 ay sonrasındaki benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısının değerlendirilmesi ve cinsiyetin bu psikolojik durumlar üzerine etkisinin incelenmesidir.Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya iskeletsel sınıf III maloklüzyona sahip, ortognatik tedavi ihtiyacı olan ve herhangi bir sendromu bulunmayan 45 hasta (18 erkek; 27 kız) dahil edilmiştir. Hastaların ortalama yaşı 21.4±2.02 yıldır. Hastaların tümüne Le Fort 1 osteotomi ve bilateral sagittal split ramus osteotomisi ile çift çene ortognatik cerrahi uygulanmıştır. Hastalara ortognatik cerrahi olmadan önce ve cerrahiden en az 6 ay sonra Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizinde bağımlı ve bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır ve p<0.05 değeri anlamlı kabul edilmiştir.Bulgular: Ortognatik cerrahi sonrasında hastaların benlik saygısı ceıfrrahi öncesine göre anlamlı şekilde artarken, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısı anlamlı şekilde azalmıştır (p<0.05). Cerrahi öncesinde ve cerrahi sonrasındaki benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısı düzeylerinde cinsiyetler arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir.Sonuç: Ortognatik cerrahi sonrasında, hastaların benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısı gibi psikolojik durumları olumlu yönde etkilenmiş ve hastalar cerrahi sonrasında psikososyal anlamda fayda görmüşlerdir.

Date of Appearance

Submission Date

Language

tr

Repository URL

verb=ListSets

Mobile Tag

QR-Code