Selected Article

Title

ETİK LİDERLİK DAVRANIŞININ KİŞİLERARASI İLİŞKİ BOYUTLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: GÖYNÜCEK İLÇESİ KAMU KURUMLARINDA BİR UYGULAMA

Description

Buçalışmada kamu kurumlarında çalışan personelin algıladıkları etik liderlik davranışlarınınkişilerarası ilişki boyutları üzerindeki görüşleri ele alınmaktadır. Çalışmakapsamını Amasya Göynücek ilçesine ait kamu kurumlarında görev yapan 182 personeloluşturmaktadır. Toplam 69 sorudan oluşan anket formları kamu personelitarafından yanıtlandırılmıştır. Araştırmada ilk olarak konu ile ilgililiteratür taraması yapılmış olup ardından ilgili değişkenler SPSS paketprogramı kullanılarak birbirleri ile ve demografik değişkenler ileilişkilendirilerek yorumlanmıştır. Araştırmaya ait kamu personelinin etikliderlik algısının kişilerarası ilişki boyutlarına ilişkin çeşitli sonuçlarelde edilmiştir.