Selected Article

Title

TÜRKİYE’NİN YENİ PAZAR ARAYIŞLARI İÇİNDE AFRİKA ÜLKELERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Description

Türkiye’nin Afrika kıtasındaki ülkelerle ilişkileri2000’li yılların başına kadar asgari düzeyde seyretmiş ve Türkiye’nin netutarlı bir Afrika politikası ne de Afrika’ya açılma gibi bir niyeti olmamıştır(Tepebaş, 2013: 320). Dolayısıyla başta Sahra-Altı bölgesi olmak üzere Afrikakıtası uzun yıllar marjinal ve incelenmeye değer görülmeyen bir bölge olarakkalmıştır. Kapsamlı bir Afrika politikası hedefi ile 1998 yılında ilk somutadım atılmış ve geniş kapsamlı bir eylem planı hazırlanarak Afrika kıtasındakiülkelerle ekonomik, kültürel ve insani boyutlu ilişkilerin geliştirilmesihedeflenmiştir (Aydın, 2014: 4). Özellikle son yıllarda AB ekonomisinindaralması, Afrika kıtasının ekonomik potansiyelinin farkına varılmasınısağlamıştır. Afrika ülkeleri ile olan ticaretimizin boyutları küçük gibi gözüksede 2003 yılından bu yana gerçekleşen artışlar, Afrika ülkelerinin ticaretpotansiyelinin ne kadar büyük olduğunu ve gelecekte ne gibi fırsatlaryaratılabileceğini göstermesi bakımından önemlidir. Bu çalışmada, ilgili literatür içerisinde saklıduran bilgileri keşfetmeye ve yorumlamaya dayalı nitel araştırma ve analizyöntemi uygulanmak suretiyle Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile ekonomikilişkilerinin geliştirilmesinin önemi üzerinde durulmuş ve bu ülkelerle olandış ticaret hacmimizin geliştirilmesi amacıyla politika önerilerioluşturulmuştur. Ayrıca, tarihi ve kültürel bağlarımız olan Afrika kıtasındakiülkelerin mevcut potansiyeli ve önümüzdeki dönemde uluslararası arenada giderekartacak önemleri göz önünde bulundurularak iş adamlarımızın ve akademisyenlerimizinbu konuya dikkatlerinin çekilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda karşılıklı beklentiler çerçevesinde yararsağlayan ikili-bölgesel ilişkiler kurabilmesi için öncelikle akademik anlamdaişbirliğine gidilmesi, genç akademisyenlerin Afrika üzerine çalışma yapmayateşvik edilmesi, yazılı ve görsel medyada Afrika ülkeleri ile ilişkilere dahafazla yer verilmek suretiyle farkındalık yaratılması ve Afrika konusunda uzmanyetiştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bir diğer önemli bulgu, kıtanıniçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli rekabet alanlarından biri haline geldiğibir ortamda Türkiye’nin Afrika ülkelerini göz ardı etme lüksünün olmadığı vedeneyimli olduğu alanlarda Afrika ülkelerine teknik yardım ve eğitim desteğisağlaması ve işbirliği imkanlarını geliştirmesi yoluyla dış ticaret hacmimizinarzu edilen seviyelere ulaştırılabilmesinin mümkün olduğudur.