Selected Article

Title

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINDA SOSYAL MEDYANIN YERİ VE ÖNEMİ

Description

Çalışmanın amacı,Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların sosyal medya kullanımlarını araştırmakve bankacılık pazarlamasında verimlilik artışı için ucuz ve etkili bir mecraolan sosyal medyanın bankalar tarafından kullanılıp kullanılmadığını içerikanalizi ile irdelemektir. Çalışmada, bankaların sosyal medya uygulamalarındanen popülerler arasında olan Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube üzerindekifaaliyetleri dikkate alınmıştır. Çalışmamızda bankalar, yerli sermayelibankalar, yabancı sermayeli bankalar, katılım bankaları ve kamu bankalarıolarak gruplara ayrılarak analiz edilmiştir. Çalışmamızda bankaların sosyal medyaüzerinden tüketiciye ulaşmaya çabaladıkları ve marka bilinirliklerini artırmayaçalıştıkları görülmüştür.