Selected Article

Title

Doğal Afetlerin Doğurduğu Koşullu Mali Yükümlülükler

Creator

ÇELEN, Mustafa

Description

Humankind faces many and serious natural disasters in the last decades. Natural disasters may create negative effects on macroeconomic conditions in affected countries, including on their balance of public finances. At the same time, natural disasters can reveal significant explicit and implicit contingent liabilities on state budget with large fiscal costs. The basic aim of this article is to analyze contingent fiscal liabilities of natural disasters on state budget.

İnsanoğlu, son yıllarda çok ciddi doğal felaketler ile yüz yüze kalabilmektedir. Doğal felaketler, meydana geldiği ülkelerde, kamu finansman dengelerini de içerecek şekilde, makroekonomik yapıda negatif etkiler yaratabilmektedir. Aynı zamanda doğal felaketler devlet bütçesi üzerinde büyük mali yükler oluşturan önemli açık ve örtük koşullu yükümlülükleri ortaya çıkarabilmektedir. Bu makalenin temel amacı doğal felaketlerin ortaya çıkardığı koşullu mali yükümlülüklerin devlet bütçesi üzerindeki etkilerini incelemektir.