Selected Article

Title

CONTEMPLATIONS ON THE REGULATIONS MADE OF DEFAULT INTEREST BY THE CODE NUMBERED 6322

Gecikme Faizinde 6322 Sayılı Yasa ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin Değerlendirmeler

Description

Tax payers can be imposed some penal obligations such as interest, surcharges when they do not pay their public impositions in legal time. Default interest which is legally regulated with the article 112 of Tax Pocedure Code has been re-codified due to the decision of annulment of the Constituonal Court by the Code numbered 6322. Reason for annulment of the Higher Court has been taken into account in the new legal regulation. In spite of the decision of annulment, whether the regulation made after the decision of the Constituonal Court is in accordance with the decision or not may be discussed.

Mükelleflerin kamu borçlarını zamanında ödememesi faiz, zam gibi cezai şart mahiyetindeki yükümlerle karşılaşmasına neden olmaktadır. Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinde düzenlenmiş bulunan gecikme faizi Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine 6322 sayılı yasa yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemede Anayasa Mahkemesi kararındaki iptal gerekçeleri dikkate alınmıştır. Bununla birlikte iptal kararından sonra yapılan düzenlemenin Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri ile uyumluluğu tartışmalıdır.