Selected Article

Title

Osman Nuri Effendi, a Scientist of Tekfurdag; and His Ijazatnamah (license to teach

Tekfurdağlı Bir Âlim; Osman Nuri Efendi ve İcâzet-nâmesi

Creator

SAĞLAM, Nevzat

Description

Scholars arespiritual architects who have built the religious and scientific life of thecommunity. Hundreds of scholars who have contributed to the rise andcontinuation of the scientific life during the Ottoman period grew up. One ofthese was Osman Nuri Efendi who lived in the last period and was found in themuftis of Maydos/Eceabad and Tekirdag. In this study, Osman Nuri Efendi'sDocuments in the Archive of Meshihat were handled in the light of biography andquizzes. In this frame, Osman Nuri Efendi's translations of the civil servants andthe lessons he learned, his fathers, and the certificate he received at the endof his college education.

Âlimlertoplumun dinî ve ilmî hayatını inşa eden manevi mimarlarıdır.Osmanlı döneminde ilmîhayatın yükselmesi ve devamına katkıda bulunmuş yüzlerce âlim yetişmiştir. Bunlardanbiri de son dönemde yaşamış ve Maydos/Eceabâdve Tekirdağ müftülüklerinde bulunmuş olan Osman Nuri Efendi'dir. Bu çalışmada OsmanNuri Efendi'nin MeşihatArşivi'nde bulunanbelgeler ışığında terceme-i hali/biyografisi ve icâzetnâmesiele alınmıştır. Bu çerçevede Osman Nuri Efendi'nin memuriyetleri ve okuduğudersler, hocaları, tahsilinin sonunda aldığı icazetnamesinin tercümesine yerverilmiştir.