Selected Article

Title

Türkiye’de Yayınlanan Dergilerdeki Sanal Zorbalıkla İlgili Makalelerin Yöntemsel Eğilimlerinin İncelenmesi

Examining the Methodological Tendencies of Published cyber bullying Related Articles in Journals in Turkey

Description

Bu çalışmada, Türkiye’dekibilimsel dergilerde son sekiz yılda sanal zorbalıkla ilgili yayınlananmakaleler yayınlandığı yıllar, yayınlandığı dergi, temel alındığı araştırmayöntemi, araştırmanın deseni, evren-örneklem ve çalışma grubu, örneklemedekullanılan yöntem, veri toplama araçları ve verilerin analiz yöntemlerininincelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden dokümaninceleme kullanılmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de 2007-2015 yılları arasındasanal zorbalıkla ilgili yayınlanan toplam 50 makale doküman analizine tabitutulmuştur. Sanalzorbalıkla ilgili makalelerin incelenmesinde elde edilen bulgular sonucunda, Sanalzorbalıkla ilgili en çok yayın yapan derginin Online Journal of TechnologyAddiction & Cyberbullying (OJTAC) dergisinin olduğu, nicelparadigmaya dayalı araştırma yöntemlerinin çok fazla tercih edildiği, 2012 yılıen çok yayın yapılan yıl olduğu,makalelerdetarama modelinin tercih edildiği,Katılımcı türüincelemesinde makalelerin öğrencilerle gerçekleştirildiği, veritoplamada ölçeklerin kullanıldığı,Parametrikistatistiklerin kullanıldığı makalelerde en çok t-testinin kullanıldığı, Non-parametriktestlerde ise Mann Whitney U istatistiğinin kullanıldığı bulunmuştur.

The aim of current study was to examine the studies conducted on cyberbullying which has been published in scientific journals in Turkey for lasteight years based on their published years, the published journals, basicresearch method and design, population-sample and participants, the sampleselection methods, data collection tools and their data analysis methods. For this aim document analysis as aqualitative research method was used. The study included fifty relatedarticles, which conducted between 2007 to 2015. The results of the examinationof these cyber bullying articles showed that most of studies published in OnlineJournal of Technology Addiction & Cyberbullying (OJTAC), the quantitativeresearch methodology more preferred than qualitative, and most studiespublished in 2012. In addition, these studies mostly used survey method, theycollected their data mostly from students by using different scales, and t-testwas used frequently as an example of parametric tests while Mann Whitney U test was frequently used as anexample of non-parametric tests.