Selected Article

Title

An Input-Output Network Structure Analysis Of Selected Countries

An Input-Output Network Structure Analysis Of Selected Countries

Description

Ağ analizi pek çok alanda kullanılabilen çok etkin bir yöntemdir. Ağ analizini iktisadın pek çok alanında da kullanmak mümkündür. Bu alanda çalışan iktisatçıların yakın zamanda girdi-çıktı tabloları ilgisini çekmektedir. Girdi-Çıktı tabloları sektörler arası kaynak aktarımını gösterdikleri için, sektörlerin üretkenlik açısından öneminin analiz edilmesi için önemli bir veri kaynağı sunmaktadırlar. Bu çalışmada, seçilmiş dokuz ülkenin girdi-çıktı ağları incelenmiştir. Böyle bir analiz, gelişmişlik düzeyi ile sektörler arası bağlantılar arasında bir ilişki olup olmadığını anlamaya yardımcı olabilir.

Network analysis is a very effective method which can be used in many different disciplines.It is possible to use network analysis in many areas of economics as well. Recently, input-outputtables attracted economists who work in this area. Input-output tables give an important sourceof data for examining the productive significance of sectors since they reflect the intersectoral flowsof intermediate goods. In this study, national input-output networks of selected nine countrieswhich are in different levels of development and which have an important place in world trade areexamined. This kind of an analysis may help us understand whether or not there is a connectionbetween development levels and sectoral relationships.