Selected Article

Title

HAYÂLÎ BEY’İN SEYR Ü SÜLÛKU ÇAĞRIŞTIRAN BİR GAZELİ

Description

Nefisin terbiyeedilmesi tasavvufî düşünce içerisinde olmazsa olmaz bir kavram olarak gözeçarpmaktadır. Nefis terbiyesi, aynı zamanda sâlikin Allah’a ulaşma aşamasındakien büyük imtihanlardan birisidir. Allah’a ulaşarak kendini O’nun varlığında yoketmek anlamına gelen fenâ fillah aşamasına gelebilmek de nefisin terbiyeedilmesiyle mümkündür. Seyr ü sülûk olarak da tanımlanan bu nefis terbiyesisadece felsefî olarak değil aynı zamanda bu yola kendini vermiş insanlarınhayatlarını da doğrudan etkilemesi sebebiyle önemlidir. Seyr ü sülûk sadece birtanımdan ibaret değildir, bu kavram aynı zamanda manevî bir eğitim biçimidir.Çünkü dervişin, hayatı boyunca yapacağı iş, ibadet, zikir, insanlar arasıilişkiler vb. bu kavram etrafında şekillenmektedir. Hazırlanan çalışmaya konuolan Hayâlî Bey’e ait gazel, içerisinde bulunan fakr, fenâ, riyazet ve terkgibi kavramlar sebebiyle nefis terbiyesi ve dolayısıyla seyr ü sülûk konusundazengin çağrışımlar barındırmaktadır. Çalışmanın amacı nefis terbiyesi/seyr üsülûk konusu etrafında gazelde yer alan fenâ, riyâzet, çile gibi kavramlara veonların tasavvufî ıstılah içindeki yerine dikkat çekerek gazeli açıklamayaçalışmaktır.