Selected Article

Title

Investigation of Solubility and Phase Equilibria of NaCl – BaCl2 – H2O Triple Water-Salt System at 25oC Temperature by Isothermic Method

NaCl–BaCl2–H2O Üçlü Su–Tuz Sisteminin İzotermik Yöntemle Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Araştırılması

Description

In the present research, solubility, density, conductivity and phase equilibria of Na2Cl2-BaCl2-H2O triple system existing in Na+, Ba+2/Cl-, (H2PO2)-H2O quadrangular mutual water-salt system were investigated by using physicochemical analysis methods. In the first place, 100 mL distilled water was added into a 100 mL volumetric flask and each time 6-7 g NaCl was added until solubility point of NaCl. Each additionwas followed by mixing two hours and leaving one hour. Having established solubility point, density and conductivities were determined at this point. To this system, 2 g BaCl2 was added. After each process, 2-3 mL aliquot was taken and dried in an oven fixed at 110 oC. Then this dried product was dissolved in 100 mL distilled water and Na+, Cl-, Ba++, ion analyses were carried out. In the second place, solubility point of BaCl2 at room temperature was established and each time 5 g NaCl was added into this solution. It was determined that NaCl-BaCl2-H2O triple water-salt system was belong to eutonic system type and the composition of eutonic point was 16.78, 13.43 and 69.79 (w/w %) for NaCl, BaCl2 and H2O, respectively

Bu araştırma kapsamında Ba+2 ve Cl- iyonlarını içeren üçlü su-tuz sisteminin fizikokimyasal yöntemle oda sıcaklığında araştırılması yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda fizikokimyasal analiz yöntemleri kullanılarak; Na+, Ba+2/Cl-, (H2PO2)-//H2O ihtiva eden dörtlü karşılıklı su-tuz sisteminin bünyesinde yer alan BaCl2 –NaCl –H2O, üçlü sistemin oda sıcaklığında çözünürlük, iletkenlik ve faz dengeleri araştırılmıştır. Çalışmalara baslarken ilk olarak 100 mL’lik balon jojeye 100 mL saf su eklendi ve NaCl’ün çözünürlük noktasına ulaşıncaya kadar 6-7’ser g NaCl ilave edilerek her işlem iki saat karıştırılıp bir saat dinlendirilerek işlem yapılmıştır. Çözünürlük noktası saptandı ve bu noktadaki yoğunluk ve iletkenlikler saptandı. Aynı sistem üzerine 2’ser g BaCl2 ilave edilerek isleme devam edildi. Her işlem sonrasında çözeltiden 2-3 mL alınıp 110oC ye ayarlı etüvde kurutma işlemine tabi tutuldu. Sonrasında kuru kalık saf suda çözülerek 100 mL ye tamamlandı. Bu çözeltideki Na+, Ba++ ,Cl- iyon analizleri yapıldı. İkinci olarak BaCl2 ‘in oda sıcaklığındaki çözünürlük noktası saptandı ve çözünürlük noktasındaki BaCl2 ‘in üzerine 5 er g NaCl ilave edilerek isleme devam edildi.Bu işlemler esnasında NaCl-BaCl2-H2O Üçlü su-tuz sisteminin basit ötonik sistem türüne ait olduğu ve ötonik noktanın bilesimi % kütle olarak 16.78 NaCl, 13.43 BaCl2 , 69.79 H2O olduğu saptandı.