Selected Article

Title

Monitoring of Indoor Radon Concentration in Some Elementary and Secondary Schools of Kosovo

Kosova’da Bazı İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında İç Mekan Radon Konsantrasyonun İzlenmesi

Description

Measurements of radon concentration were carried out at indoor air of 30 elementary and secondary schools in Kosovo. The aim of this study was to know the level of indoor radon concentration in these locations and to enhance the national radon survey. The main method for indoor radon measurement was direct sampling in alpha scintillation cells and continuous monitoring during some days. However, in cases with an increased instantaneous and continuous radon concentration the additional method of track-etech detectors were applied. The radon concentration was measured to be from 35 Bq m-3 to 814 Bq m-3and the annual effective doses was calculated to be from 0,28 mSv year-1 to 6,47 mSv year-1. In most of the schools the concentration and annual effective doses for students and teachers exceeded the limit of ICRP recommendations but in three of them the concentration and annual effective doses are higher.

Radon konsantrasyonu ölçümleri, Kosova'da 30 ilköğretim ve ortaöğretim okullunun iç mekanlarında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, bu yerlerde bina içi radon konsantrasyon düzeyi hakkında bilgi edinmek ve ulusal radon anketini zenginleştirmektir. Kapalı radon ölçümü için ana yöntem, alfa parıldama hücrelerinde direkt örnekleme ve bazı günlerde sürekli izleme şeklinde olmuştur. Bununla birlikte artan anlık ve sürekli radon konsantrasyonu olgularında ek yöntem olarak track-etech dedektörleri uygulanmıştır. Radon konsantrasyonu 35-814 Bq/m3 aralığında ölçülmüştür ve yıllık olarak etkili dozları 0.28-6.47 mSv/yıl aralığında hesaplanmıştır. Okulların çoğunda öğrenciler ve öğretmenler için konsantrasyon ve yıllık etkin doz, ICRP tavsiye sınırını aşmıştır ama bunların üçünde konsantrasyonu ve yıllık etkin doz yüksek bulunmuştur.