Selected Article

Title

Changes of Trees Regeneration Diversity in Main and Secondary Roads of Hyrcanian Forests, Iran

İran Hyrcanian Ormanları Ana ve İkincil Yollarındaki Ağaç Yenilenme Çeşitliliğindeki Değişiklikler

Description

Forest roads are directions in natural habitats that used to transport wood products, secondary forest products and recreation. Constructing forest roads is one of the factors in ecological changes can affect tree regeneration diversity and species composition. This study assessed trees regeneration diversity from main and secondary forest roads edge to forest interior. Sixteen transects were considered in main and secondary forest roads (8 transects in main and 8 transects in secondary roads). Nine plots (5×20 m) established in distances 0, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, and 100 m in both sides of the roads (down and fill slopes). To evaluate diversity of trees regeneration, Simpson diversity index and Margalef richness were used. Results showed that diversity indices significantly different in main and secondary forest roads and different distances. Trees regeneration increase in forest interior in both roads. Minimizing road density is essential to preserve diversity and sustainability of forest resources. Results suggest the necessity of using environmentally sound forest road construction principles and techniques to mitigate negative environmental impacts

Orman yolları, ahşap ürünleri ve ikincil orman ürünlerini taşımak için kullanılan ve rekreasyon amaçlı doğal habitatlara giden yönlendir. Orman yollarının yapılması, ağaç rejenerasyon çeşitliliğini ve tür kompozisyonu etkileyebilecek ekolojik değişiklikler faktörlerden birisidir. Bu çalışmada, ana ve ikincil orman yollarından orman iç kenarlarına kadar ağaçlar rejenerasyon çeşitliliği değerlendirilmiştir. Ana ve tali orman yollarında on altı bölge (ana yollarda 8 bölge ve tali yollarda 8 bölge) dikkate alınmıştır. Yolların her iki tarafından (aşağı ve yukarı yamaçlarda) 0, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 ve 100 m mesafelerde dokuz parsel (5 × 20 m) oluşturulmuştur. Ağaçlar rejenerasyon çeşitliliğini değerlendirmek amacı ile Simpson çeşitlilik indeksi ve Margalef zenginliği kullanılmıştır. Sonuçlar, çeşitlilik indekslerinin ana ve ikincil orman yolları ve farklı mesafelerde önemli ölçüde farklı olduğunu göstermiştir. Ağaç rejenerasyonu her iki yolda da orman içine doğru artmıştır. Yol yoğunluğunu en aza indirmek, çeşitliliği ve orman kaynaklarının sürdürülebilirliği korumak için esastır. Sonuçlar, olumsuz çevresel etkilerini azaltmak için çevreye duyarlı orman yolu yapım ilkeleri ve teknikleri kullanılması gerekliliğini göstermektedir.