Selected Article

Title

Destruction of Sodium Cyanide and Determination of Hydrogen Index of the Industrial Waste Water

Endüstriyel Atık Sulardaki Sodyum Siyanürün Tahrip Edilmesi ve Hidrojen Değerinin Belirlenmesi

Description

Currently, cyanide leaching technologies of gold were widely adopted in existing and projected gold mining plants, where during the running wastewater with complex composition and toxic components are formed. Accordingly, pulp after sorption cyanidation process become off-line moldboard and must be disposed. At the same time in world practice the process of cyanide oxidation by mixture of sulfur dioxide and air is very widespread. As a donor of SO2 sodium metabisulphite (Na2S2O5) is the most commonly used. The chemistry of this process is quite complex and consists of multi-stages and little-studied. Taking into account the above positions, in this study physical, chemical modeling of the interaction of sodium cyanide with sulfur dioxide and sodium metabisulfite in oxygen-water system with catalyst was carried out. The equations of chemical reactions were given and the basic matrices of physical, chemical modeling of the studied technological process were defined. The chemistry of transition process of cyanides in to metal cyanides using sodium metabisulfite was determined. The equilibrium composition, pH value, electrode potential, ionic strength of solution were calculated. And also were calculated spectra of concentration distribution of the individual components in the phases at water temperatures (T = 278 K)

Şu anda, altının siyanürleme teknolojileri mevcut olan ve projelenen madencilik işlerinde geniş kullanılmaktadır. Böyle işlemeler sonucunda karmaşık bir bileşimli ve toksik maddeleri içeren atık sular meydana gelir. Bu duruma göre palp (pulp) sorpsiyon siyanürlemesi sonucunda atık olarak sayılır ve bertaraf edilmesi gerekir. Aynı zamanda kükürt dioksiti ve hava karışımı ile siyanür oksidasyon süreci dünyada yaygındır. SO2 donörü olarak sodyum metabisülfit (Na2S2O5) geniş kullanılır. Bu sürecin kimyası oldukça karmaşıktır, çok aşamadan oluşur ve az incelenmiş. Yukarıda anılanları hesaba alarak çalışmada sodyum siyanürün kükürt dioksit ve sodyum metabisülfiti ile oksijen-su sisteminde katalizörün katılımında etkileşimlerinin fiziksel, kimyasal modellemesi yapılmıştır. Kimyasal reaksiyonların denklemleri sunulmuş ve araştırılan teknolojik sürecin fiziksel, kimyasal modellemesinin temel matrisleri tespit edilmiştir. Siyanürün sodyum metabisülfitinin kullanımında metalik siyanüre geçme işleminin kimyası belirlenmiştir. Çözeltinin denge bileşimi, pH değeri, elektrot potansiyeli, iyonik kuvveti hesaplanmış ve suyun 278K sıcaklığında fazlardaki tek tek bileşenlerin konsantrasyonlarının dağılım spektrumları sunulmuştur.