Selected Article

Title

Wastewater Problems of Adıyaman City and Probable Effects of Them on Atatürk Dam Lake

Adıyaman Kenti Atıksu Problemleri ve Atatürk Baraj Gölü Üzerindeki Olası Etkileri

Description

Atatürk Dam Lake which has a major position within Southeastern Anatolia Project-the biggest Project (GAP) in Turkey- is ranks first in Turkey; in the world it ranks fourth in terms of water volume and ninth in terms of dam volume. The wastewaters of Adıyaman City are discharged directly into Eğri stream and Sitilce stream, and rivers without treatment; finally these streams flow into Atatürk Dam Lake. The quality of mixed industrial wastewater and municipal wastewater polluted water of Eğri Stream was 4th class (the color code) according to Regulation of Surface Water Quality Management. Having such as important position, Atatürk Dam is exposed to ever increasing domestic and industrial pollution. In this study, quantitative analysis have been carried out in streams flowing into Atatürk Dam Lake and it has been concluded from direct dialogues with people and observations that wastewaters discharged into streams without treatment pose a threat for the health of the people in receiving environment and around it. Besides, the increase of soil pollution in case measurements about discharge of Textile Industry and Food Industry wastewater are not taken will cause Eğri Stream and Atatürk Dam Lake to lose their water quality and usability as a water ecosystem and irrigation water.

Atatürk Baraj Gölü, Türkiye’nin en büyük projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında büyük öneme sahip, ülkemizin en büyük, Dünya’da ise gövde hacmi bakımından dördüncü, su hacmi bakımından ise dokuzuncu büyük barajı konumunda yer almaktadır. Adıyaman kenti atıksuları arıtma yapılmadan doğrudan Eğri Çayı ve Sitilce Çayı’na ve budan da sonuç olarak Atatürk Baraj Gölü’ne karışmaktadır. Karışık endüstriyel atıksu ile kirlenmiş Eğri Çayı suyu Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği’ne göre 4. sınıf su kalitesindedir. Böylesi önemli bir konuma sahip olan Atatürk Barajı Gölü, her geçen gün artan evsel ve endüstriyel nitelikli kirlenmeye maruz kalmaktadır. Bu çalışmada Atatürk Baraj Gölü’ne karışan derelerde nicel analizler yapılmıştır ve arıtılmadan derelere deşarj edilen atıksuların alıcı ortamda ve çevresinde bulunan halk sağlını olumsuz yönde etkilediği doğrudan yapılan diyalog ve gözlemler ile görülmüştür. Ayrıca tekstil ve gıda endüstrisi atıksularının deşarjı ile ilgili önlemlerin alınmaması durumunda toprak kirliliğinin artmasına, Eğri Çayı ve Atatürk Baraj Gölü su kalitesini ve bu ortamların canlı su ekosistemi özelliğini kaybetmesine yol açacaktır.